Algemene Voorwaarden

Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, Hoofdkantoor, onder nummer 27319579.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - versie 2.1

Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, Hoofdkantoor, onder nummer 27319579. Te allen tijde raadpleegbaar op de website van Net Ground B.V.

Artikel 1 - Definities.

 1. De besloten vennootschap Net Ground B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan van Ambacht 4, 2631 RJ NOOTDORP, correspondentieadres Laan van Ambacht 4, 2631 RJ NOOTDORP, www.netground.nl, info@netground.nl, telefoon 015-2742770, fax 015-2742789, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 27197442, verder te beschouwen als verkoper, opdrachtnemer, leverancier van de dienst, verhuurder, of beheerder, enzovoorts, hieronder ook aan te duiden als "Net Ground".
 2. De klant; de professionele- of particuliere afnemer, opdrachtgever, huurder, of koper, enzovoorts.
 3. De overeenkomst; het contract, al dan niet schriftelijk tot stand gekomen dat kernbedingen bevat over de dienst, levering of het product dat wordt geleverd, in samenhangen met de daarbij geleverde bijlagen en deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Werkingsfeer en aard voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Net Ground en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes van Net Ground en alle overeenkomsten tussen Net Ground en de klant en de vervolgovereenkomsten die daaruit voortvloeien, behoudens voor zover partijen hiervan nadrukkelijk schriftelijk afwijken. Voorwaarden van de klant waaronder ook inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.
 2. Volgorde van geldigheid: Het contract is leidend, vervolgens de bijlagen en specificaties bij het contract en tenslotte deze algemene voorwaarden. Tenslotte geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.
 3. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 - Totstandkoming.

 1. De overeenkomst tussen Net Ground en de klant komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, of tenminste tussen partijen een elektronische berichtenwisseling heeft plaatsgevonden waaruit duidelijk wordt dat Net Ground de aanvraag inclusief bijzonderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de ontvangst daarvan aan Net Ground heeft bevestigd en Net Ground vervolgens instemmend heeft gereageerd. De berichtenwisseling hoeft niet noodzakelijkerwijs met hetzelfde medium te geschieden. Die elektronische berichtenuitwisseling is zo uitgebreid om mogelijke misverstanden uit te sluiten. Het manipuleren van heen en weer gezonden documenten - waarbij uiteindelijk de administratie van Net Ground doorslaggevend is - wordt beschouwd als contractbreuk.
 2. Voor de elektronisch totstandgekomen overeenkomsten met Net Ground tot het leveren van diensten en zaken geldt een bedenktijd van zeven werkdagen. Met uitvoering van de opdracht tot levering van diensten wordt daarom gewacht tot die termijn is verstreken tenzij de klant nadrukkelijk – in de hierboven aangegeven berichtenwisseling – aangeeft van die termijn afstand te doen en onmiddellijke uitvoering op prijs stelt of binnen die termijn de dienst al daadwerkelijk heeft gebruikt. Bij overeenkomsten tot het leveren van zaken geldt de bedenktermijn niet als het een ander nadrukkelijk conform de specificaties van de klant is samengesteld.
 3. De aanbiedingen van Net Ground of offertes scheppen voor Net Ground geen plicht om met ongeacht wie te contracteren; het staat Net Ground vrij om welke klant dan ook te weigeren zonder vermelding van reden.

Artikel 4 - Verplichtingen Net Ground.

 1. Net Ground spant zich in om de dienst te leveren voor zover van haar verlangd kan worden. In verband met de connectie met andere netwerken, de aard van Internet en de noodzaak om onderhoud te plegen kan de verbinding niet gegarandeerd worden.
 2. Storingen zullen zo spoedig mogelijk na melding verholpen worden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de klant als er sprake is van onoordeelkundig gebruik aan de zijde van de klant, gebruik van het netwerk door de klant in strijd met de algemene voorwaarden of anderszins de storingen aan de klant kunnen worden toegerekend. De werkzaamheden in dit laatste geval worden tegen uurtarief doorberekend, waarbij in avond, nacht en/of weekend afwijkende tarieven gehanteerd worden.
 3. Net Ground behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de dienst buiten gebruik te stellen in geval van wanbetaling, gebruik in strijd met artikel 5 en als de stabiliteit van het netwerk of de bescherming van andere klanten dat vergt.
 4. Net Ground zal technische eigenschappen van een dienst kunnen wijzigen zolang dit de veiligheid, stabiliteit en beheersbaarheid van de dienst ten goede komt. Mochten hiertoe wijzigingen aan de zijde van de klant doorgevoerd dienen te worden dan wordt deze hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als zij in redelijkheid niet aan deze wijzigingen kan voldoen. Anderzijds vormen wijzigingen van technische aard voor zover voorgeschreven door internationale organisaties of domeinnaamautoriteiten niet een grond voor ontbinding, maar slechts voor opzegging met inachtneming van de daarvoor geldende termijn.
 5. Net Ground betracht strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de klant en zijn content, behoudens voor zover zij door rechterlijke uitspraak of bevoegde autoriteiten daartoe gedwongen wordt of het vermoeden bestaat dat de klant handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.
 6. Ten behoeve van systeemherstel worden door Net Ground back-ups gemaakt welke desgewenst teruggeplaatst kunnen worden. Specifieke bestanden worden – indien dat mogelijk is - op verzoek en tegen uurtarief teruggeplaatst.
 7. Naast de bekende diensten van Net Ground worden consultancydiensten aangeboden welke op aanvraag geoffreerd worden. Ook op deze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5 - Verplichtingen klant.

 1. De klant dient bevoegd te zijn een overeenkomst te sluiten, tenminste 18 jaar te zijn en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en voor zover toepasselijk een uittreksel uit het Handelsregister, desgewenst elektronisch ondertekend. Verder dient de klant te beschikken over een domeinnaam en zich aan de regels van de domeinnaamautoriteit te houden. Het is de klant niet toegestaan de dienst onder te verhuren behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Net Ground. In een dergelijk geval dienen de gegevens van de onderhuurder zoals omschreven in lid b op gelijke wijze te worden verstrekt aan Net Ground.
 2. De klant is verplicht om zijn gegevens actueel te houden. Iedere wijziging in adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres dient – in verband met de aard van de te leveren – dienst onmiddellijk doorgegeven te worden aan Net Ground, desgewenst via de website. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot het buiten werking stellen van de dienst.
 3. De klant dient vertrouwelijk om te gaan met de verstrekte passwords en gebruikersnamen. Bij vermoedelijk misbruik daarvan dient de klant dit te melden en zich te richten naar de aanwijzingen van Net Ground.
 4. De klant dient de dienst zo te gebruiken dat anderen daar geen nadeel van ondervinden. Het draaien van background scripts op virtual servers, het mogelijk maken van open relay, spam, portscannen, hacken, genereren, aanzetten tot of uitlokken van ddos attacks is uitdrukkelijk niet toegestaan. De klant dient zich te onthouden van het laten draaien van cronjobs, scripts moeten zodanig geconfigureerd zijn dat het functioneren van de server niet in gevaar wordt gebracht. URL-forwarding is mogelijk maar niet op een wijze dat de servers vertraagd raken. Dit wordt per geval door Net Ground beoordeeld. De klant wordt geacht de software op zijn systeem up-to-date te houden en beveiligingslekken te voorkomen. Mocht een configuratie als hierboven omschreven of anderszins risico’s opleveren voor het functioneren van de servers van Net Ground of het daarmee verbonden netwerk dan wordt de site na één waarschuwing uitgeschakeld. Die waarschuwing wordt verzonden aan het laatstbekende e-mailadres van de klant.
 5. Content is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Muziek-, beeld- of andere bestanden waarop auteursrechten gelden, kinderporno, stalking, illegale software, discriminerend, opruiend of aanstootgevend materiaal in welke vorm dan ook opgeslagen of aangeboden, zijn niet toegestaan, waarbij de hiervoor gegeven omschrijving niet uitputtend is. Elk ander gebruik van het medium in strijd met nationale of internationale wetgeving, althans met voor Internet geldende normen is niet toegestaan.
 6. Dataverkeer door en naar de klant en gebruikte datacapaciteit dienen te vallen binnen de overeengekomen omvang, bandbreedte en/ of opslagcapaciteit. Meerverbruik wordt afgerekend tegen de dan geldende tarieven.
 7. Door het aangaan van een overeenkomst met Net Ground aanvaardt de klant de spampolicy van Net Ground en laat deze tegen zich gelden. Het document is raadpleegbaar op http://www.netground.nl/docs/spampolicy.pdf.

Artikel 6 - Duur overeenkomst en beëindiging.

 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar te beginnen op de dag dat de dienst geleverd wordt. Die overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, zij het dat voor consumenten dan een opzegtermijn van een maand (30 dagen) wordt gehanteerd. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden gecrediteerd en/ of verrekend met andere nog openstaande facturen. Elke opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de overeenkomst is aangegaan maar dient bij voorkeur te worden bevestigd met behulp van een meegestuurde kopie van een geldig legitimatiebewijs of origineel uittreksel uit het Handelsregister van recente datum voor bedrijven, ter voorkoming van fraude. Waar ook een domeinnaam wordt opgeheven of verhuisd dienen er bij voorkeur documenten meegestuurd te worden welke volgens de TLD beherende instantie (bijvoorbeeld SIDN voor .nl domeinnamen) verplicht zijn. Opzegging dient bij voorkeur - schriftelijk . plaats te vinden via het opzegformulier van Net Ground; http://www.netground.nl/docs/opzeggen.pdf.
 2. Tevens kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan in welk geval eveneens voor consumenten een opzegtermijn van een maand (30 dagen) wordt gehanteerd.
 3. Zowel Net Ground als de klant kunnen de overeenkomst buitengerechtelijk en ogenblikkelijk ontbinden in geval ten aanzien van de ander surseance, faillissement of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is verzocht of een dergelijk verzoek is gehonoreerd. Los daarvan is buitengerechtelijke ontbinding door de ene te allen tijde mogelijk als de ander in verzuim verkeert, waaronder nadrukkelijk onder meer - maar niet uitsluitend - wordt verstaan het verstrekken van verkeerde gegevens, manipulatie van gegevens of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving. Een dergelijke ontbinding laat overigens de rechten van de initiatiefnemer daartoe ontstaan voor het ontbindingstijdstip onverlet.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst maakt Net Ground de toegangsgegevens onbruikbaar. Het hostingpakket wordt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en e-mailboxen verdwijnen. Werkzaamheden verband houdend met de beëindiging voor zover een redelijke tijdsbesteding te boven gaand kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Na het einde van de overeenkomst zal de vertrouwelijkheid door partijen gehandhaafd blijven.

Artikel 7 - Betaling en condities.

 1. Prijzen in offertes en aanbiedingen van Net Ground luiden altijd in bedragen exclusief BTW. Een overzicht van de tarieven is op de website van Net Ground te vinden. Net Ground is gerechtigd om tariefsverhogingen voortvloeiend uit overheidsmaatregelen evenals prijsverhogingen van door haar ingeschakelde derden door te belasten. Bij inschakeling van derden ten behoeve en op verzoek van de klant wordt dat steeds in de offerte of factuur aangegeven. Los daarvan is Net Ground gerechtigd de door haar berekende prijzen die per periode in rekening worden gebracht per het begin van een kwartaal te verhogen mits zij dat een maand tevoren - per e-mail - heeft aangekondigd. De klant is in dat geval gerechtigd om binnen veertien dagen na die aanzegging de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de dan nog lopende contractstermijn. Gedurende die periode blijft de oorspronkelijke prijs gehandhaafd. Bij overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan geldt een opzegging wegens prijsverhoging door de klant als een opzegging met een termijn van drie maanden.
 2. Bij betalingen die per periode verschuldigd zijn dient de klant bij voorkeur een machtiging te verstrekken.
 3. Vergoeding voor de dienst is verschuldigd vanaf het moment dat de dienst geleverd is. Betalingen die periodiek bij vooruitbetaling verschuldigd zijn worden niet gerestitueerd voor zover de betreffende periode in de overeengekomen opzegtermijn valt. Bij te late opzegging bij verhuizing van de domeinnaam is desondanks de vergoeding gedurende de resterende contractsduur verschuldigd.
 4. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen die op de facturen is vermeld is wettelijke rente verschuldigd naar het toepasselijke regime; 6: 119 of 119a BW. Daarnaast is Net Ground gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de klant te verhalen, ook waar die een gebruikelijke proceskostenveroordeling te boven gaan.
 5. Net Ground kan bij opdrachten van een bepaalde omvang of van een bepaalde aard zekerheidstelling verlangen welke niet verder strekt dan het geschatte verbruiksbedrag over een periode van zes maanden.
 6. Net Ground is gerechtigd bij niet betaling van facturen binnen de daarvoor gestelde termijn de dienst buiten werking te stellen, zonder dat dit de betalingsverplichting doet vervallen. Bij aanvragen tot uitbreiding van het te leveren pakket, verhuizing of overname van domeinnaam of wijziging van de dienst kan als voorwaarde gesteld worden dat uitstaande facturen eerst worden voldaan.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid.

 1. De verantwoordelijkheid van Net Ground strekt niet verder dan haar invloedssfeer; vooral is Net Ground nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behoorlijk leveren van de dienst is te wijten aan gebrekkige hardware, verkeerde, onveilige of verouderde configuratie van de apparatuur en software aan de zijde van de klant. In principe kan Net Ground nimmer voor meer aansprakelijk gehouden worden dan het ermee gemoeide bedrag van de dienst maar in elk geval voor niet meer dan tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgesloten. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid buiten de macht van Net Ground.
 2. Net Ground aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van de klant op zijn website(s). Net Ground acht zich vrij om met het oog op een ongestoord functioneren van haar netwerk materiaal waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat het onrechtmatig is te verwijderen. Net Ground is niet aansprakelijk te houden voor schade hierdoor veroorzaakt, evenals in het geval dat klant artikel 5 van deze overeenkomst overtreedt of betalingsachterstand heeft.
 3. De klant is verantwoordelijk voor de content op haar website en dient zich te houden aan algemene voorwaarden aan haar opgelegd door de lokale domeinnaamautoriteiten (TLD’s)en overigens aan toepasselijke wetgeving waaronder het geldende auteursrecht. Mocht Net Ground in rechte worden betrokken wegens content van de klant of de wijze waarop van de website(s) van de klant gebruik wordt gemaakt dan is de klant gehouden Net Ground niet slechts in rechte te vrijwaren maar is ook gehouden alle juridische kosten daarmee verband houdend te voldoen voor zover redelijk.

Artikel 9 - Wijziging en toepasselijk recht.

 1. Net Ground is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en toepasselijk te verklaren op bestaande overeenkomsten. In een voorkomend geval worden deze wijzigingen 30 dagen tevoren aangekondigd waarop de klant tegen het moment van inwerkingtreding van die nieuwe voorwaarden kan opzeggen, waarbij overigens hetgeen tot dat moment verschuldigd is verschuldigd blijft.
 2. De algemene voorwaarden hebben nawerking voor zover dat volgt uit de aard der bepalingen.
 3. Op de door Net Ground afgesloten overeenkomsten is Nederlands Recht, met uitsluiting van ander nationaal recht, van toepassing.

Specifieke Aanvullende Voorwaarden Domeinregistraties

Artikel D1 - Definities.

Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. domeinnaamautoriteit: de autoriteit die bevoegd is te beslissen over het toekennen van namen in een topleveldomain; .nl, .tv, .com, .biz, enzovoorts, waarbij voor die laatste letters ook de uitdrukking extensies wordt gebruikt.
 2. aanvrager: is degene die via Net Ground de registratie van een domeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehonoreerd en verwerkt in de zonefiles kan gesproken worden van domeinnaamhouder.

Artikel D2 - Werkingssfeer en aard voorwaarden.

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Net Ground, de aanvrager en de domeinnaamhouder die via Net Ground zijn domeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per topleveldomain de regels en/of reglementen zoals door de domeinnaamautoriteiten zijn opgelegd. Aanvrager of houder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt. Met name de regels gesteld door domeinnaamautoriteiten dienen beschouwd te worden als voorschriften waar de aanvrager/ domeinnaamhouder aan gebonden is.

Artikel D3 - Aanvraag.

 1. De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle (per TLD) benodigde documenten zijn ingeleverd en overigens setup- en registratiekosten zijn voldaan. Het staat Net Ground vrij om zonder vermelding van reden ook complete aanvragen te weigeren. Manipulatie van voorgeschreven documenten leidt beslist tot weigering.

Artikel D4 - Aanvraagperiode.

 1. Gedurende de aanvraagperiode kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whois of de domeinnaamcheck biedt daarom geen zekerheid. Aansprakelijkheid van Net Ground, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan of de Domeinnaamautoriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam of het foutief registreren van de naam is geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor typefouten ligt bij de aanvrager.

Artikel D5 - Minimumvereisten en verantwoordelijkheden aanvrager/houder/ Net Ground / Domeinnaamautoriteit.

 1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) voldoen.
 2. De aanvrager dient te beschikken over een functionerend admin-c e-mailadres. Net Ground fungeert als tech-c adres. Net Ground kan voor buitenlandse aanvragers als domicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt Net Ground ook over dergelijke domicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absoluut voorschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn voor aanzeggingen met rechtsgevolg.
 3. Verhuizingen van de houder, wijziging van telefoonnummers, wisseling van contactpersoon en iedere andere relevante wijziging dient terstond aan Net Ground te worden doorgegeven. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het onbruikbaar maken van de domeinnaam zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid voor Net Ground kan ontstaan.
 4. Beslissingen over het niet vermelden van persoonsgegevens in de publieke whois-database worden door de Domeinnaamautoriteit genomen. Net Ground kan een dergelijke opt-out begeleiden, maar op geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehonoreerd wordt.
 5. Aanvrager/ houder is verplicht om iedere aanspraak van derden op een domeinnaam ogenblikkelijk te melden aan Net Ground. Afhankelijk van de regeling van verschillende Domeinnaamautoriteiten is aanvrager/ houder gehouden om de Domeinnaamautoriteit en Net Ground te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die domeinnaam, zij het in arbitrage of in een procedure voor de gewone rechter. Deze vrijwaring houdt ook in dat alle uit een dergelijk geschil voortvloeiende juridische kosten van Net Ground of de Domeinnaamautoriteit door aanvrager/ houder van de domeinnaam in geschil gedragen dienen te worden, waarbij Net Ground en de Domeinnaamautoriteiten immer vrije advocatenkeuze houden.

Artikel D6 - Verhuizing.

 1. Verhuizing van de domeinnaam naar een andere deelnemer op verzoek van de houder leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten met betrekking tot deze eerder genoemde domeinnaam van Net Ground aan de houder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt. Zie hierover de algemene voorwaarden artikel 7 lid c. Verhuizing dient schriftelijk te geschieden met de formulieren genoemd in de algemene voorwaarden onder 6 sub a. (http://www.netground.nl/docs/opzeggen.pdf.) De ontvangst van de verhuizing/opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 2. Als formulieren niet correct zijn ingevuld of de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kopie identiteitsbewijs en / of recent uittreksel uit het Handelsregister) wordt dit door Net Ground éénmaal gemeld waarna de aanvraag tot verhuizing bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Ook dan loopt de overeenkomst door.

Artikel D7 - Opzegging.

 1. Opzegging van een domeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvoor door de betreffende domeinnaamautoriteit voorgeschreven formulieren (http://www.netground.nl/docs/opzeggen.pdf.) en dienen vergezeld te worden van de daarbij voorgeschreven papieren; een kopie van een identiteitsbewijs en/ of recent uittreksel uit het handelsregister. Opzegging leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten van Net Ground aan de houder specifiek voor die domeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt. De opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 2. Als formulieren niet correct zijn ingevuld of de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kopie identiteitsbewijs en / of recent uittreksel uit het Handelsregister) wordt dit door Net Ground éénmaal gemeld waarna de aanvraag tot verhuizing bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Ook dan loopt de overeenkomst door.

Specifieke Aanvullende Voorwaarden Virtual, Dedicated En Colocated Hosting

Artikel H1 - Wijziging en toepasselijk recht.

Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. dataverkeer is de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer binnen het netwerk uitgedrukt in GigaBytes per maand.
 2. bandbreedte is de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid over de verbinding wordt getransporteerd; uitgedrukt in kbit/mbit per seconde.
 3. ip adressen zijn uniek uitgegeven nummers waaraan een taak, een domeinnaam of host gekoppeld kan worden.
 4. U is een unit in een specifiek type rack; aantal U is de hoeveelheid units in racks.
 5. uplink de verbinding van het betreffende rack via een switch naar de core router.
 6. ruimte is de geconditioneerde ruimte die Net Ground beschikbaar heeft.
 7. servicecontract is de mogelijkheid om het beheer van de server op het gebied van updates, bugfixes, nieuwe serversoftware, bij Net Ground onder te brengen.
 8. backupcontract; de simpelste vorm is een restore backup waarbij de een image van de hele server gemaakt wordt, een extended backup houdt in dat ook specifieke bestanden teruggeplaatst kunnen worden.
 9. server; een al dan niet virtuele eenheid waarop al dan niet veranderlijke data staat die door meerdere gebruikers tegelijkertijd geraadpleegd kan worden. In dit geval gaat het over het algemeen om webservers waarop data staat die door internetgebruikers te raadplegen is. De daarvoor gebruikte hardware moet 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen functioneren.

Artikel H2 - Werkingsfeer en aard voorwaarden.

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Net Ground en de klant. Zij kan zien op virtual hosting, waarbij de opdrachtgever een deel van een server huurt van Net Ground, dedicated hosting, waarbij de klant een zelfstandige server in de ruimte van Net Ground huurt en colocated hosting waarbij de klant een eigen server in de ruimte van Net Ground plaatst en de klant die ruimte (rackspace) huurt.

Artikel H3 - Omvang; kernbedingen op te nemen in de overeenkomst.

In iedere overeenkomst tussen een klant en Net Ground worden volgens een specificatie de volgende posten opgenomen en waar nodig gespecificeerd. Totstandkoming van de overeenkomst is geregeld in de algemene voorwaarden. Het gaat – maar niet uitsluitend - om:

 1. de setupkosten,
 2. de beschikbaar te stellen ruimte op de server (virtual hosting),
 3. de hoeveelheid rackspace (dedicated & colocated) en het type daarvan,
 4. de specificaties van de server (dedicated & colocated),
 5. de omvang van de hoeveelheid dataverkeer per maand alsmede het tarief per eenheid voor meerverbruik (niet verbruikte data in een maand kan niet worden meegenomen naar een volgende periode),
 6. de beschikbaar te stellen bandbreedte,
 7. de hoeveelheid IP-adressen,
 8. de mogelijkheid om op afstand te rebooten,
 9. of er sprake is van een servicecontract,
 10. de backupovereenkomst (bij dedicated bij voorkeur altijd),
 11. of monitoring per e-mail of sms wordt overeengekomen,
 12. de uurtarieven van de storingsdienst ingeval het gaat om fouten door toedoen van de opdrachtgever waarbij onderscheid gemaakt kan worden in kantooruren, avonduren of nachtelijke en/ of weekenduren,
 13. de personen (in geval van colocatie) die bevoegd zijn de serverruimte te bezoeken alsmede hun personalia (waaronder geboortedata) alsmede het uurtarief voor dergelijke bezoeken,
 14. of er sprake is van een gehuurde, gekochte of eigen server, en in de eerste twee gevallen de daarvoor te hanteren prijzen,
 15. de verpanding van de apparatuur ingeval van colocatie,
 16. de duur van de overeenkomst – indien er geen sprake is van verkoop - alsmede de wijze en het tijdstip waarop deze opgezegd kan worden,
 17. waar in het voorgaande niet expliciet aangegeven: de prijs voor de dienst of het object.

Artikel H4 - Verplichtingen Net Ground.

 1. Net Ground stelt de overeengekomen faciliteiten beschikbaar binnen de daarvoor gestelde termijnen echter zonder dat deze laatste fataal zijn. Mocht een hardwareconfiguratie niet voorhanden zijn dan zal zoveel mogelijk een vergelijkbare configuratie worden aangewend.
 2. Mocht hardware van de klant (colocated of geleased) in het Datacenter vervangen moeten worden om een storing te verhelpen dan volgt hierover overleg.
 3. Ten aanzien van de beschikbaarheid van de dienst geldt hetgeen daarover is geregeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden. Net Ground kan bij dedicated servers slechts instaan voor het ongestoord functioneren als er een backup-overeenkomst is gesloten.

Artikel H5 - Verplichtingen klant.
Naast het bepaalde in artikel 5 van de algemene voorwaarden geldt als aanvulling daarop:

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de data op de servers. Het in gevaar brengen van de functionaliteit van andere websites op dezelfde server (virtual hosting), andere servers, of de functionaliteit van het internet als geheel is verboden en kan leiden tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling van de site zonder dat daardoor de betalingsverplichting wordt opgeschort. Van een dergelijk evenement kan – in aanvulling op wat daarover al genoemd is in artikel 5 van de algemene voorwaarden - sprake zijn in gevallen van background scripts, slecht geconfigureerde forums, portals en formmailscripts, verouderde of onveilige software, een en ander geheel ter beoordeling van Net Ground. Vóór buitenwerkingstelling wordt tenminste één waarschuwing per e-mail aan het laatst bekende e-mailadres van de klant verzonden.
 2. Net Ground heeft zich te richten naar aanwijzingen van derden alsmede zich te houden aan wettelijke verplichtingen. Data of programmatuur van de klant die inbreuk maakt op andermans rechten, strafbaar is, opruiend is, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen bevat die andermans rechten kenbaar schaden zijn niet toegestaan, evenals open relay en IRC. De omschrijving is niet uitputtend; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook onder dit verbod vallen. De klant is gehouden om op eerste verzoek van Net Ground hiervoor bedoelde data of toepassingen te verwijderen.
 3. Spam van of via servers van de klant leidt tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling. De spampolicy is raadpleegbaar op http://www.netground/docs/spampolicy.pdf.

Dedicated

 1. De verhuur van dedicated servers dient bij voorkeur plaats te vinden inclusief een backupcontract. De server wordt door Net Ground geïnstalleerd en geconfigureerd. Testperiode bedraagt 1 week; als er dan geen klachten gemeld zijn wordt de dienst als opgeleverd beschouwd. De klant kan slechts na toestemming van Net Ground software installeren. Support wordt slechts geleverd op de oorspronkelijke configuratie; aanpassing van software en of wachtwoorden zonder overleg, configuratieaanpassing, verandering van systeembestanden, leidt ertoe dat de kosten van support tegen de geldende tarieven worden doorbelast.

Servicecontracten colocatie

 1. Ingeval van een servicecontract is het de klant niet toegestaan zelf te installeren; iedere crash of het onjuist functioneren na een dergelijke installatie is de verantwoordelijkheid van de klant. Herstel vindt tegen uurtarief plaats.
 2. De colocated klant is zelf verantwoordelijk voor het up to date en veilig houden van de serversoftware. De te plaatsen apparatuur dient geschikt te zijn om 24 uur per dag te functioneren. Bij gebruik van Windows-serversoftware dient een hardwarematige firewall geplaatst te worden. Net Ground is gerechtigd om de configuratie te controleren en aanwijzingen te geven voor zover deze leiden tot een grotere stabiliteit of veiligheid. Als uit ontwikkelingen in de techniek, regelgeving of rechtspraak voortvloeit dat de soft- of hardware-matige configuratie dient te worden aangepast dan verleent de klant daaraan medewerking en de kosten daarvan zijn voor rekening van de klant.
 3. De klant verpandt ingeval van colocatie de server(s) aan Net Ground tot zekerheid voor de betalingen. De klant dient volledig beschikkingsbevoegd te zijn ten aanzien van de apparatuur en deze niet geleased te hebben of onder eigendomsvoorbehoud verkregen. Dit pandrecht beperkt zich nadrukkelijk tot slechts de fysieke apparatuur en strekt zich nadrukkelijk niet uit tot de daarop aanwezige data of de via de apparatuur verzonden data.